Страница 1 из 1

Дитина. Релігія. Закон

Добавлено: Вс мар 15, 2015 16:01
denn
Останніми роками можно помітити стрімке залучення церкви до різних сфер життя людини і суспільства. Напевно це позитивне явище, але є побічний ефект - все частіше можна зустріти такі явища, як набожність на межі з релігійним фанатизм, а часом - і відвертий фанатизм та мракобісся.

Околорелігійне мракобісся вражає свою різноманітністю. Є відносно "безпечні" види мракобісся, наприклад, впевненість у створенні богом всього існуючого в такому вигляді всього декілька тисячоліть тому, обов'язковість молитв перед споживанням їжі, обов'язковість церковній сповіді та причастя, неухильне та фанатичне слідування постам, цілування ікон, прикладування до різних фетішів, хизування своєю набожністю, тощо.

Але є і соціально-небезпечні хиби, наприклад: насаджувана церквою різноманітна нетерпимість до іншого віросповідання, до інших народів та культур; лікування молитвами та "святими фетішамі", на кштальт освячених хустинок, стрічок; засудження та ігнорування офіційної медицини, зокрема психологів та інших спеціалістів з цієї царини; довільне та "гнучке" тлумачення святого письма, коли, наприклад, намагаються виправдовувати насильство та інші протиправні дії; впевненість, що вбивати погано оскільки це просто гріх, за яких покарає боженька, але при цьому відсутне усвідомлення, що життя - це найвища цінність у світі, що людина має недоторкане право на життя, а у разі порушення цього права настає покарання доволі конкретне та неминуче, і уникнути покарання лише збагнувши злочин не можливо.

Прикро, адже подібне мракобісся - трапляється у сучасному світі як наслідок неосвіченості та відвертого задурювання людей на фоні загального тяжкого соціально-економічного становища людей та країни в цілому. Тут як в приказці - "змусь дурака богу молитися - він і лоба розібье".

Але одна справа коли цей "дурак" - дорослий. Дорослого важко змінити, особливо коли дурість укорінюється, а невігластво сприймається як чеснота. Нехай така людина розбиває собі лоба, якщо це не заважає оточуючим. Інша справа - коли такий "дурень" повчає і заохочує до мракобісся та невігластва дітей. Адже діти це чистий аркуш паперу, і задурити дитину та поставити її на хибний шлях простіше. Завдання старших тут - закласти фундамент для розвитку дитини, а не нав'язування певних догм, штучних обмежень та псевдо-моральних принципів. Батьки мусять підготувати дитину до самостійного дорослого життя, мусять привчити до здорового глузду, закласти критичне мислення та навички самостійного прийняття рішень. При цьому керуватись потрібно гуманними нормами та принципами сучасного цивілізованого світу, а не правилами та стандартами минулих століть. Дитина мусить бути підготовлена самостійно обирати свій шлях у більш зрілому віці. Це стосується, зокрема, і релігійних вподобань.

Нав'язування дитині певної релігії/конфесії є протиправними діями, ажде кожен має право на свободу віросповідання та світогляду. Окрім цього міжнародне та національне законодавство чітко передбичає, що виховання та освіта дитини має спрямовуватися на розвиток поваги до прав, свобод людини, мови, національних історичних і культурних цінностей різних народів, в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди та дружби між народами, етнічними, національними, релігійними групами. Закон чітко визначає місце релігії в світскій державі щодо дитини, зокрема, світський характер освіти, незалежність освіти від релігійних організацій, заборона створення у навчальних закладах релігійних організацій, відсутність привілеїв чи обмежень за ознаками релігійних або інших переконань у сімейних відносинах, тощо.

Конвенція про права дитини:
Стаття 14
1. Держави-учасниці поважають право дитини на свободу ... релігії.
3. Свобода дотримуватися своєї релігії або віри може зазнавати лише таких обмежень, які встановлені законом і необхідні для охорони державної безпеки, громадського порядку, моралі та здоров'я населення або захисту основних прав і свобод інших осіб.
Стаття 29 Держави-учасниці погоджуються щодо того, що освіта дитини має бути спрямована на підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, ... та дружби між усіма ... релігійними групами...
Конвенція Про захист прав людини і основоположних свобод:
Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання, а також свободу сповідувати свою релігію або переконання під час богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної практики і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, так і приватно.

Конституція України:
Стаття 35
Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльніть. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви.
Стаття 24. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками … релігійних переконань

Сімейний кодекс:
Стаття 7
Учасник сімейних відносин не може мати привілеїв чи обмежень за ознаками ... релігійних та інших переконань...

Закон України Про охорону дитинства:
Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод людини і громадянина, мови, національних історичних і культурних цінностей українського та інших народів, підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, милосердя, забезпечення рівноправності всіх членів суспільства, злагоди та дружби між народами, етнічними, національними, релігійними групами.

Закон України Про освіту:
Стаття 6. Основні принципи освіти: незалежність освіти від ... релігійних організацій; науковий, світський характер освіти;
Стаття 8. Навчально-виховний процес у навчальних закладах є вільним від втручання ... релігійних організацій. Залучення учнів, студентів до участі в ... релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не допускається.
Стаття 9. Навчальні заклади в Україні незалежно від форм власності відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський характер,
Стаття 56. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників: готувати учнів та студентів до свідомого життя в дусі ... злагоди між усіма ... релігійними групами.

Закон України Про дошкільну освіту:
У дошкільному навчальному закладі незалежно від підпорядкування, типу і форми власності не допускаються створення релігійних організацій.

Дитина. Релігія. Закон

Добавлено: Вс мар 15, 2015 16:40
МаМаша
denn, читайте правила форума. Форум многонационален-язык общения русский. Я переведу, естественно переводчиком, поэтому качество соответствующее. Просьба учесть на будущее.

Текст, в принципе, неплох. Но если что-я здесь.
Модератор.


В последние годы можно заметить стремительный привлечения церкви к различным сферам жизни человека и общества. Наверное это положительное явление, но есть побочный эффект - все чаще можно встретить такие явления, как набожность на границе с религиозным фанатизм, а порой - и откровенный фанатизм и мракобесие.

Околорелигийне мракобесия поражает своей разнообразием. Есть относительно "безопасные" виды мракобесия, например, уверенность в создании богом всего существующего в таком виде всего несколько тысячелетий назад, обязательность молитвы перед едой, обязательность церковной исповеди и причастия, неуклонное и фанатичное следование постам, целование икон, прикладування к различным фетиш, хвастовство своей набожностью, и тому подобное.

Но есть и социально-опасные недостатки, например: насаждаемая церковью разнообразна нетерпимость к иному вероисповеданию, к другим народам и культурам; лечение молитвами и "святыми фетишами", на кштальт освященных платков, лент; осуждения и игнорирование официальной медицины, в частности психологов и других специалистов из этой сферы; произвольное и "гибкое" толкование священного писания, когда, например, пытаются оправдывать насилие и другие противоправные действия; уверенность, что убивать плохо так это просто грех, за которых накажет боженька, но при этом отсутствует осознание, что жизнь - это высшая ценность в мире, человек должен нетронутое право на жизнь, а в случае нарушения этого права следует наказание достаточно конкретное и неизбежно и избежать наказания лишь поняв преступление невозможно.

Обидно, ведь подобное мракобесие - случается в современном мире как следствие необразованности и откровенного оболванивания людей на фоне общего тяжелого социально-экономического положения людей и страны в целом. Здесь как в поговорке - "заставь дурака богу молиться - он и лоб розибье".

Но одно дело когда это "дурак" - взрослый. Взрослого трудно изменить, особенно когда глупость укореняется, а невежество воспринимается как достоинство. Пусть такой человек разбивает себе лоб, если это не мешает окружающим. Другое дело - когда такой "дурак" поучает и поощряет мракобесия и невежества детей. Ведь дети это чистый лист бумаги, и заморочить ребенка и поставить его на ложный путь проще. Задача старших здесь - заложить фундамент для развития ребенка, а не навязывание определенных догм, искусственных ограничений и псевдо-нравственных принципов. Родители должны подготовить ребенка к самостоятельной взрослой жизни, должны приучить к здравому смыслу, заложить критическое мышление и навыки самостоятельного принятия решений. При этом руководствоваться нужно гуманными нормами и принципами современного цивилизованного мира, а не правилами и стандартами прошлых веков. Ребенок должен быть подготовлен самостоятельно выбирать свой путь в более зрелом возрасте. Это касается, в частности, и религиозных предпочтений.

Навязывание ребенку определенной религии / конфессии являются противоправными действиями, ажде каждый имеет право на свободу вероисповедания и мировоззрения. Кроме этого международное и национальное законодательство четко передбичае, что воспитание и образование ребенка должно направляться на развитие уважения к правам, свободам человека, языка, национальных исторических и культурных ценностей разных народов, в духе взаимопонимания, мира, согласия и дружбы между народами, этническими, национальными , религиозными группами. Закон четко определяет религии в свитский государстве в отношении ребенка, в частности, светский характер образования, независимость образования от религиозных организаций, запрет на создание в учебных заведениях религиозных организаций, отсутствие привилегий или ограничений по признакам религиозных или других убеждений в семейных отношениях, и тому подобное.

Конвенция о правах ребенка:
Статья 14
1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу ... религии.
3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья населения или защиты основных прав и свобод других лиц.
Статья 29 Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть направлено на подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, ... и дружбы между всеми ... религиозными группами ...
Конвенция О защите прав человека и основных свобод:
Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как, обучении, отправлении религиозных и культовых обрядов, так и сообща с другими, публичным, так и частным.

Конституция Украины:
Статья 35
Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельно. Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа - от церкви.
Статья 24. Не может быть привилегий или ограничений по признакам ... религиозных убеждений

Семейный кодекс:
Статья 7
Участник семейных отношений не может иметь привилегий или ограничений по признакам ... религиозных и других убеждений ...

Закон Украины Об охране детства:
Воспитание ребенка должно направляться на развитие его личности, уважения к правам, свободам человека и гражданина, языка, национальных исторических и культурных ценностей украинского и других народов, подготовку ребенка к сознательной жизни в обществе в духе взаимопонимания, мира, милосердия, обеспечение равноправия всех членов общества , согласия и дружбы между народами, этническими, национальными, религиозными группами.

Закон Украины Об образовании:
Статья 6. Основные принципы образования: независимость образования от ... религиозных организаций; научный, светский характер образования;
Статья 8. Учебно-воспитательный процесс в учебных заведениях является свободным от вмешательства ... религиозных организаций. Привлечение учеников, студентов к участию в ... религиозных мероприятиях во время учебно-воспитательного процесса не допускается.
Статья 9. Учебные заведения в Украине независимо от форм собственности отделены от церкви (религиозных организаций), имеют светский характер,
Статья 56. Обязанности педагогических и научно-педагогических работников: готовить учеников и студентов к сознательной жизни в духе ... согласия между всеми ... религиозными группами.

Закон Украины О дошкольном образовании:
В дошкольном учебном учреждении независимо от подчинения, типа и формы собственности не допускаются создание религиозных организаций.